Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-LN8H

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-TSB4C

Bảo Hành : 12 Tháng

Kiểu dang / Model : AK-NR20KG

Hãng sản xuất :AKADO

Bảo hành : 12 Tháng

Kiểu Dáng/Model : AK-NR100KG

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo Hành : 12 Tháng

Kiểu Dáng / Model : AK-NR80KG

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo Hành : 12 tháng

Kiểu Dáng/Model : AK-NR50KG

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo hành  : 12 Tháng

Kiểu Dáng/Model : AK-NR40K

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo Hành : 12 Tháng

Kiểu Dáng / Model : AK-NR30L

Hãng Sản Xuất : AKADO

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng sản xuất: AKADO

Kiểu Dáng/Model: AK-MLR20L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất: AKADO

Kiểu Dáng/Model: AK-MLR30L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất: AKADO

Kiểu Dáng/Model: AK-MLR50L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất: AKADO

Kiểu Dáng/Model: AK-MLR800L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-MLR100L

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK- MLR200L

Bảo Hành : 12 Tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-TNCT/NH-NNR

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất ; AKADO

Kiểu dáng/Model : AK-NC70L

Bảo Hành : 12 thánh

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-NC30L

Bảo Hành : 12 tháng

Kiểu Dáng/Model : AK-TĐ/M500L

Xuất Xứ : Nhập Khẩu

Bảo Hành : 12 tháng

Kiểu Dáng/Model :AK-TĐ/M 1000L

Xuất Xứ : Nhập Khẩu

Bảo Hành : 12 tháng

Kiểu Dáng/Model : AK-TĐ/M 1600L

Xuất Xứ : Nhập Khẩu

Bảo hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP204060L

Bảo Hành : 12 tháng

Gía : 9,500,000

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP2050

Bảo hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP2050

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP20-60L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP2080L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu Dáng/Model : AK-BNP2060100L

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BNP206080

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-BĐS/TSBCN

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng sản xuất : AKADO

Kiểu dáng / Model : AK-KGN

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-LN8H

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng / Model : AK-LN4H

Bảo Hành : 12 tháng

Hãng Sản Xuất : AKADO

Kiểu Dáng /Model : AK-LN6H

Bảo Hành : 12 tháng

0973 42 1941